Om Tamira

Från hemlöshet till tryggt boende

Tamira grundades år 2000 utifrån övertygelsen om att alla människor kan bryta ett utanförskap och bli en del i samhällsgemenskapen om de får rätt stöd. Inom Tamira tror vi på människors lika värde och att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Tamiras stöd och boendelösningar

Tamira erbjuder boende med stöd i egna fastigheter, samt i samarbete med fastighetsägare. Vi tillhandahåller boende i hemmiljö med stöd utformat efter varje individs förutsättningar.

Tamira har sedan 2001 tillhandahållit dygnsplaceringar åt socialtjänsten, frivården och andra placerande myndigheter. Vår dörr står öppen!

Tamiras Trygghetsjour

Sedan 2014 arbetar Tamiras Trygghetsjour för tryggare bostadsområden, hus och gårdar på uppdrag av fastighetsägare och hyresvärdar.

Trygghetsjouren har störningsjour till hyresgäster på tider när fastighetsägarna inte har egen personal på plats. Trygghetsjouren arbetar även förebyggande och trygghetsskapande genom att trygghetsvandra i bostadsområden.

TamiraAkademin

Kunskap är en förutsättning för kvalitativt socialt arbete. I TamiraAkademin utbildar vi morgondagens socialarbetare och kompetensutvecklar vår egen personal.

TamiraAkademin anordnar föreläsningar, kurser och utbildningar i samarbete med bl a Sverigehälsan och andra externa aktörer. TamiraAkademins kursutbud erbjuds även externa aktörer.

Tamiras styrelse och ledning

Tamira består av två bolag: Tamira Tryggaboenden AB (org.nr. 559049–1550) och Tamira Trygghetsjour AB (org.nr. 559118-6373). Tamira ingår i den svenskägda företagsgruppen Ordy Holding AB (org.nr 556633–1483).

Styrelseordförande och verkställande direktör Ola Bolinder, grundare av Tamira och ägare till moderbolaget Ordy Holding AB. Entreprenör inom socialt arbete med en Master of Business Administration och utbildning i psykologi i grunden. Har arbetat i ledande ställning med bostads- och arbetsintegration sedan 1990.

Styrelsesuppleant Riitta Bolinder ägare till moderbolaget Ordy Holding AB. Riitta har en fil.kand. förvaltningslinjen samt utbildning inom psykologi och personligt ledarskap LMI. Arbetat i chefsposition inom Tamira mellan 2002–2017.

Tamira har en stark CSR-profil och vill bidra till ett bättre samhälle – socialt, etisk, ekonomiskt och ekologiskt- som företag och som arbetsgivare. Vi ställer samma krav på våra leverantörer och samarbetsparter.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig målsättning för Tamira och de anställdas kompetens och engagemang har en avgörande roll för vår framgång. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utgör grunden för att skapa en fysiskt, organisatorisk och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Tamiras kvalitetsledningssystem genomsyras av ett strukturerat arbetssätt där kvaliteten fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsledningssystemet för stöd- och boendeverksamheten utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Tamira använder anpassade delar även för övrig verksamhet avseende systematisk planering, ledning, kontroll inkluderat egenkontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten.

Tamira har ett egenutvecklat kvalitets- och dokumentationssystem som möjliggör spårbarhet i verksamheten men även separering och gallring av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter. Varje verksamhetsområde har egna kvalitetsmått och arbetar utifrån Tamiras kvalitetspolicy som omfattar såväl lagkrav som krav från uppdragsgivarna.

Tamiras miljöledningssystem består av den process som ska förbättra Tamiras miljö- och klimatarbete och minska Tamiras miljöpåverkan. Miljö- och klimatarbetet ska prägla hela verksamheten och värdera energibalansen i ett livscykelperspektiv. Miljö-och klimatarbetet ingår även i Tamiras stöd- och boendeverksamhet samt i Trygghetsjourens arbete på olika sätt – med störst fokus på källsortering, återvinning och återbruk.