Tamira grundades år 2000 utifrån övertygelsen om att alla människor med rätt stöd kan bryta ett utanförskap och bli en del i samhällsgemenskapen. Inom Tamira tror vi på människors lika värde och att alla människor skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Grunden i Tamiras affärsidé är att vi utvecklar och utför samhällsintegrerande uppdrag som möter behovet av sociala insatser.

Vår mission: Vi bidrar till ett bättre samhälle genom vår övertygelse om att alla människor med rätt stöd kan förändra sin framtid.

Vår företagskultur och vårt arbete finner styrka i värdeorden: stolthet, kvalitet, trygghet och kunskap.

Tamira bedriver verksamhet inom följande områden:

På Tamira arbetar 25 anställda, varav 5 chefer, med fördelningen 3 kvinnor (60%) och 2 män (40%). Uppdaterad 2020-03-13.

Här arbetar främst socialpedagoger med inriktning på KBT, MI, integration och mångkulturalitet. Vi har även andra inriktningar i vår kompetensbank såsom psykiatri, psykologi, drog- och samtalsterapi, behandling, omvårdnad, rättssociologi och kriminologi.

Vår personal talar 19 olika språk bland annat albanska, arabiska, bosniska, dari, engelska, romani, somaliska, serbiska, spanska och turkiska.

Tamira har kollektivavtal med Kommunal och Vision.

Tamira är ansluten till arbetsgivar- och branschorganisationen Almega; Vårdföretagarna.
medlem i almega vårdföretagarna

Tamiras stöd och boendelösningar

Tamira erbjuder boende med stöd i egna fastigheter samt i samarbete med fastighetsägare. Vi tillhandahåller boende i hemmiljö med ett nära och omfattande stöd utifrån varje individs behov och förutsättningar. Vår kvalificerade personal stödjer och vägleder de boende med målet att uppnå varaktig förändring och en ökad självständighet. Tamira har sedan 2001 tillhandahållit dygnsplaceringar åt socialtjänsten, frivården och andra placerande myndigheter.

Tamiras Trygghetsjour

Sedan 2014 arbetar Tamiras Trygghetsjour för tryggare bostadsområden, hus och gårdar på uppdrag av fastighetsägare och hyresvärdar. Trygghetsjouren har störningsjour till hyresgäster på tider när fastighetsägarna inte har egen personal på plats. Trygghetsjouren besöker den som uppges störa och den som störs, informerar om hyresvärdens regler och avvärjer störningen. Trygghetsjouren arbetar även förebyggande och trygghetsskapande genom att trygghetsvandra i bostadsområden.

TamiraAkademin

Tamira anordnar inom TamiraAkademin föreläsningar, kurser och utbildningar i samarbete med bl.a. Sverigehälsan och andra externa aktörer. Kunskap är en förutsättning för kvalitativt socialt arbete och genom vår egen akademi utbildar vi morgondagens socialarbetare och kompetensutvecklar vår egen personal. Inom TamiraAkademin erbjuds interna och externa utbildningar för att medarbetarnas kompetens ska utvecklas i takt med verksamhetens förändrade behov. Tamira Akademin riktar även kursutbud till externa aktörer.

Tamira har en stark CSR-profil och vill bidra till ett bättre samhälle – socialt, etisk, ekonomiskt och ekologiskt- som företag och som arbetsgivare. Vi ställer samma krav på våra leverantörer och samarbetsparter.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig målsättning för Tamira och de anställdas kompetens och engagemang har en avgörande roll för vår framgång. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utgör grunden för att skapa en fysiskt, organisatorisk och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Tamiras kvalitetsledningssystem genomsyras av ett strukturerat arbetssätt där kvaliteten fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsledningssystemet för stöd- och boendeverksamheten utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Tamira använder anpassade delar även för övrig verksamhet avseende systematisk planering, ledning, kontroll inkluderat egenkontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten.

Tamira har ett egenutvecklat kvalitets- och dokumentationssystem som möjliggör spårbarhet i verksamheten men även separering och gallring av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter. Varje verksamhetsområde har egna kvalitetsmått och arbetar utifrån Tamiras kvalitetspolicy som omfattar såväl lagkrav som krav från uppdragsgivarna.

Tamiras miljöledningssystem består av den process som ska förbättra Tamiras miljö- och klimatarbete och minska Tamiras miljöpåverkan. Miljö- och klimatarbetet ska prägla hela verksamheten och värdera energibalansen i ett livscykelperspektiv. Miljö-och klimatarbetet ingår även i Tamiras stöd- och boendeverksamhet samt i Trygghetsjourens arbete på olika sätt – med störst fokus på källsortering, återvinning och återbruk.


Tamiras styrelse och ledning

Tamira består av två bolag, Tamira Malmö AB (org.nr 556601–9682) och Tamira Stödboende AB (org.nr 559049–1550). Tamira ingår i den svenskägda företagsgruppen Ordy Holding AB (org.nr 556633–1483).
Från vänster: Christian Rasmusson, Ola Bolinder och Per Olsson.

Styrelseordförande Christian Rasmusson är verksam som advokat i Malmö och har följt Tamiras utveckling under ett flertal år. Erfaren ledare av styrelsens arbete genom mångårigt engagemang av styrelsearbete i olika branscher.

Styrelseledamot och verkställande direktör Ola Bolinder, grundare av Tamira och ägare till moderbolaget Ordy Holding AB. Entreprenör inom socialt arbete med en Master of Business Administration och utbildning i psykologi i grunden. Har arbetat i ledande ställning med bostads- och arbetsintegration sedan 1990.

Styrelseledamot Per Olsson är verksam som managementkonsult med fokus på framtid, förändring och människor i främst tjänsteproducerande organisationer.

Styrelsesuppleant Riitta Bolinder ägare till moderbolaget Ordy Holding AB. Riitta har en fil.kand. förvaltningslinjen samt utbildning inom psykologi och personligt ledarskap LMI. Arbetat i chefsposition inom Tamira mellan 2002–2017.